හොද වාජීකරණ ඖෂශයක් ...

යොගරත්නකරය හෙවත් වෙදොප්පත්තිය නෑමති සින්හල වෙද පොතෙන් උපුටා ගත්තේ............

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

වාහනයක් මිලදී ගන්නා එක අද කාලේ තරුනයෙකු/ තරුණියක ගේ සිහිනයක්. එහෙනම් මේ කාරනා ටික පොඩ්ඩක් මතකයේ තබා ගන්නා එක ඔබට

සිOහල ගැමියන් අතර ප්‍රචලිත යෝගරත්නකාර වාජීකරන පද්යය