සිනමාවේ වැරදුනු තැන්

Old movie. New watch? Watch it out! 
You need to hold the trigger to shoot someone or...?       
Hmmm.... aero planes in the Trojan War?    
Bows, arrows, ... and cellphones in the olden days?                                      

Comments

Popular posts from this blog

වාහනයක් මිලදී ගන්නා එක අද කාලේ තරුනයෙකු/ තරුණියක ගේ සිහිනයක්. එහෙනම් මේ කාරනා ටික පොඩ්ඩක් මතකයේ තබා ගන්නා එක ඔබට

සිOහල ගැමියන් අතර ප්‍රචලිත යෝගරත්නකාර වාජීකරන පද්යය