ල0කාවේ ගෑහෑනු හුචක්කුද?

ල0කාවේ ගෑහෑනු හුචක්කුද? ගිහිලම බලන්න...................http://youtu.be/gHMj0AgHlsc

Comments

Popular posts from this blog

වාහනයක් මිලදී ගන්නා එක අද කාලේ තරුනයෙකු/ තරුණියක ගේ සිහිනයක්. එහෙනම් මේ කාරනා ටික පොඩ්ඩක් මතකයේ තබා ගන්නා එක ඔබට

සිOහල ගැමියන් අතර ප්‍රචලිත යෝගරත්නකාර වාජීකරන පද්යය